Navigácia

Obsah

„APVS – AKADÉMIE PŘESHRANIČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SAMOSPRÁVY“

LOGO

Cieľom projektu „APVS - Akademie přeshraničního vzdělávání zaměstnanců samosprávy“ je vytvorenie novej a prehlbujúcej nastávajúcej spolupráce v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva a zvyšovania zamestnanosti. Hlavnou aktivitou projektu je podpora spoločného vzdelávania zástupcov verejných subjektov ako aktívneho nástroja na podporu cezhraničnej spolupráce v SK-CZ. Táto vzdelávacia aktivita je primárne určená zamestnancom municipalít a krajov, ich voleným zástupcom a ďalším zástupcom verejných neziskovo pôsobiacich subjektov. Chceme cieľovej skupine ponúknuť vzdelávacie tréningové aktivity, ktoré budú okrem obohatenia samotných účastníkov kurzov slúžiť aj ako priestor 
k vzájomnému benchmarkingu, teda porovnaniu dobrých praxí z obidvoch strán hranice, a následného benchlearningu.

Cieľová skupina

- Pracovníci verejnej správy a samosprávy Moravskosliezskeho, Zlínskeho, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja
- Pedagogickí pracovníci

Oblasti vzdelávania:

Kurzy zamerané na nové metódy riadenia vo verejnej správe
V rámci tejto oblasti chceme zlepšiť znalosti cieľových skupín v rámci využívania nových metód typu CAF, Balanced ScoreCard či Benchmarking. Okrem otvorených kurzov budeme realizovať i tzv. benchlearningové akcie, rovnako budeme podporovať i cezhraničné stáže českých zástupcov verejnej správy na Slovensku a vice-verzia. 
Forma: dvojdňové internátne kurzy 

Kurzy zamerané na transfer mäkkých zručností
(asertivita, komunikácia, riadenie tímu, efektívne vedenie porád, leadership vo verejnej správe, facilitácia). Ako CZ, tak SK pracovníci verejnej správy sú v drvivej väčšine veľmi dobre odborne vybavení. Neprekvapuje preto, že väčšina sťažností na zamestnancov verejnej správy sa netýka odborných znalostí, ale tzv. soft skills. Preto reagujeme na tento stav, ktorý je podobný na obidvoch stranách hranice, touto vzdelávacou ponukou. Účastníci absolvujú mimo vzdelávacích aktivít i tzv. teambuildingové aktivity, ktoré budú metodicky zamerané na riešenie rôznych situácií, ktoré sa vyskytujú pri implementácií projektov a umožní identifikovať potenciálnych subregionálnych lídrov v rámci partnerstva. Aktivity otestujú schopnosť jednotlivých účastníkov reagovať na stres, schopnosť spolupracovať pri hľadaní riešení komplexných problémov, a pod. Týmto spôsobom sa nielen vybudujú reálne interpersonálne vzťahy potrebné pre homogenitu každej komunity, ktorých členov spojujú spoločné ciele, ale tiež sa prirodzeným spôsobom vytvorí vertikálne väzby vo vzťahu skupinoví lídri – ostatní účastníci.
Zo skupiny ľudí, ktorí sa náhodou stretli behom implementácie jedného projektu, sa tak stane vzájomne spätá komunita, schopná participovať na tvorbe a implementácií vlastných projektov v budúcnosti. 
Forma: dvojdňové internátne kurzy

Kurzy zamerané na rozvoj IT zručností
Chceme účastníkom ponúknuť kurz, ktorý povedie k získaniu ECDL certifikátu. Výučba prebehne v mobilných učebniach formou dvojdňových internátnych blokov. Vzdelávanie bude orientovane v zmysle nadefinovaných požiadaviek na zvládnutie ICT z hľadiska možnosti dosiahnutia certifikátu ECDL s dôrazom na tie funkcie, ktoré sú pri realizácií cezhraničného projektu a v širšom zmysle i pre prácu v miestnej samospráve nevyhnutné. 
Forma: 50 hodín, 3 dvojdňové internátne bloky 

Kurzy zamerané na moderovanú tvorbu spoločných cezhraničných projektov pre záujemcov z radov verejnej správy a príspevkových a rozpočtových organizácií krajov, miest a obcí
V rámci tohto bloku prebehnú dvojdňové workshopy, na nich budú mať zástupcovia verejnej správy a príspevkových organizácií verejnej správy možnosť formulovať svoje CBC projekty pod vedením tútora.
Forma: dvojdňový internátny workshop

Anglický jazyk pre verejnú správu
V rámci tohto bloku budeme rozdeľovať účastníkov podľa ich pokročilostí do 2 úrovní, vzdelávanie bude prebiehať ako formou deväťdesiatminútoviek 1 x týždenne, tak formou 3 spoločných víkendových sústredení (kde budú ako CZ, tak SK účastníci dohromady). Vzdelávanie bude zamerané na rozvoj základných komunikačných zručností zamestnancov samospráv v tomto jazyku. Z hľadiska zamerania slovnej zásoby bude vzdelávanie priamo zamerané na problematiku samosprávy tak, aby nabité poznatky dokázali zamestnanci zužitkovať pri výkone svojich pracovných povinností.
Forma: 2 vyučovací hodiny týždenne, 120 ročne, 2 dvojdňové internátne sústredenia

Kurzy špecifických zručností potrebných pre uskutočňovanie CBC
Forma: dvojdňové internátne semináre


 
Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít

P.č.

Kurz

Dátum

Počet hodín

Počet účastníkov

1.

Anglický jazyk pre verejnú správu - začiatočník

22.10.2009-17.8.2010

120

10

2.

Anglický jazyk pre verejnú správu - pokročilý

22.10.2009-14.9.2010

120

9

3.

Efektívne riadenie porád pre české a slovenské mestá a obce

26.-27.11.2009

16

16

4.

PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu 1 - 1/3

14.-15.1.2010

16

19

PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu 1 - 2/3

4.-5.2.2010

16

 

PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu 1 - 3/3

25.-26.2.2010

16

 

5.

Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy/Ako úspešne zvládať a kontrolovať svoj osobný život

12.-13.5.2010

16

15

6.

Stres management

12.-13.8.2010

16

18

7.

Stres management

12.-13.8.2010

16

15

8.

PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu 1 - 1/3

19.-20.8.2010

16

15

PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu 1 - 2/3

2.-3.9.2010

16

 

PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu 1 - 3/3

7.-8.10.2010

16

 

9.

Uplatnenie spoločenského protokolu na medzinárodnej úrovni

30.-31.8.2010

16

17

10.

Ako byť úspešný v komunálnych voľbách ("Volebná kampaň začína deň po voľbách)

7.-8.9.2010

16

9

11.

Life manažment /Ako úspešne zvládať svoj pracovný život/

17.-18.3.2011

16

17

12.

Slušnosť na každý deň

2.-3.5.2011

16

20

13.

Alternatívne riešenie konfliktov

5.-6.5.2011

16

16 

 

 

 

480

196

 

Prezentácie z úvodnej konferencie