Navigácia

Obsah

AKO SA STAŤ ČLENOM

Členom RVC sa stávate zaplatením členského na príslušný rok.

Výška členského príspevku

Výšku členského príspevku schválila Konferencia RVC 22. februára 2007 (Rada RVC schválila zaokrúhlenie členského pri prepočte na Euro 16. decembra 2008) nasledovne:

Pre mestá a obce:

Výška členských príspevkov pre členstvo v RVC
Obce s počtom obyvateľov Výška členského príspevku na obyvateľa Jednorazový vklad za obec
0 - 3 000 0,07 € 66,40 €
3 001 - 5 000 0,05 € 99,60 €
5 001 - 10 000 0,03 € 99,60 €
10 001 - 20 000 0,02 € 99,60 €
nad 20 000 0,02 € bez vkladu
 

Pre školy:

Výška príspevku na služby v rozsahu ako členom RVC je:

Výška príspevku na služby
Výška členského príspevku na žiaka Jednorazový vklad
0,03 € 66,40 €
Objednávka vzdelávacích služieb pre ŠKOLY na rok 2024 (16.35 kB)
 
Pre iné organizácie zriadené obcami, mestami a VÚC je 99,60 €
Objednávka vzdelávacích služieb pre INÉ ORGANIZÁCIE na rok 2024 (16.25 kB)

 

Pri členoch RVC Martin nevyberáme na jednodňových informačných seminároch vložné a nerozlišujeme, či sa podujatia zúčastňuje jeden alebo viac účastníkov, pri jednodňových odborno-konzultačných a viacdňových seminároch uplatňujeme zľavu.
Výška vložného na jednodňové podujatia pre nečlenov RVC Martin je od 37,00 € na účastníka podľa náročnosti a atraktívnosti podujatia.


Úhrada členského

Na základe prihlášky za člena ZORVC MARTIN(Platobný výmer členského poplatku) na číslo účtu ZORVC MARTIN:

Číslo účtu: 0201643002/5600 Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Martin

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X


V záujme plynulosti našej činnosti členský príspevok uhraďte do 31. januára.
 

AKÉ VÝHODY PONÚKAME

  • Zameriavame sa na aktuálne legislatívne zmeny a riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Reagujeme na ich podnety a požiadavky prostredníctvom členov Rady RVC za jednotlivé regióny.
  • Podujatia organizujeme v centre oslovovaného regiónu RVC a priamo v regiónoch.
  • Rozvíjame odborný aj osobnostný rast svojich klientov so špecializáciou na manažment v podmienkach miestnych samospráv.
  • Rozširujeme ponuku akreditovaných kurzov, kde účastníci získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Ich ponukou zabezpečujeme adaptačné vstupné vzdelávanie, priebežné vzdelávanie a ďalší odborný a osobnostný rast. Máme k dispozícií 20 kurzov a pripravujeme ďalšie.
  • Našim zámerom je postupne vybudovať Školu samosprávy v podobe moderného vzdelávacieho, tréningového, relaxačného a informačného centra.