Obsah

10.11.2011

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 10.11.2011, Martin Lektor: JUDr. Katarína Krkanová Počet fotiek v kategórii: 4