Navigácia

Obsah

Strategický prístup

PROJEKTY

Strategický prístup k rozvoju ľudských zdrojov v miestnej samospráve Žilinského kraja

Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk 
www.sia.gov.sk

Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenia: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
Cieľ projektu: Zabezpečenie strategického rozvoja ľudských zdrojov miestnej samosprávy v Žilinskom kraji.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN začalo v máji 2009 realizáciu projektu „Strategický prístup k rozvoju ľudských zdrojov v miestnej samospráve Žilinského kraja“. Projekt sa realizuje vďaka podpore Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. 
Zámerom projektu je vypracovanie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN a pilotné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov partnerov.

Východisková situácia

- Dopyt po zabezpečení odborného vzdelávania zamestnancov zo strany 19 samospráv.
- Záujem členských obcí RVC o strategické vzdelávanie a zvýšenie odbornosti vlastných zamestnancov v zmysle stabilizácie ich pracovných miest

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou v najširšom slova zmysle sú zamestnanci miestnych samospráv a nimi založených organizácií vykonávajúci kompetencie samospráv, či už na úseku originálnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy. Celkovo ide o 173 zamestnancov v rôznych pracovných pozíciách. (Z toho 20 zamestnancov je vo vyšších alebo nižších manažérskych funkciách.)

Vzdelávanie pre zamestnancov (Partneri projektu)

- 2 mestá (Rajec a Trstená - do 10.000 obyvateľov)
- 16 obcí (Zákamenné, Horný Hričov, Fačkov, Dolná Tižina, Lisková, Podhradie, Raková, Maršová-Rašov, Hatné, Kanianka, Ďurčiná, Šútovo, Beňadovo, Liptovská Lúžna, Košťany nad Turcom, Turčianske Jaseno)
- Príspevková organizácia (Mestské kultúrne stredisko Rajec)
- Žiadateľ – ZO RVC Martin

Takéto miestne samosprávy nemajú dostatočné finančné a personálne kapacity na to, aby problematiku rozvoja vlastných ľudských zdrojov dokázali riešiť na primeranej odbornej úrovni vo vlastnej réžii. Z uvedeného dôvodu ju zabezpečujú cez ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, čo je združenie obcí založené v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


Identifikácia potrieb

- Neexistujú štandardy, ktoré by mal spĺňať zamestnanec miestnej samosprávy pri výkone svojej činnosti.
- Nie je určený subjekt, ktorý by mal zabezpečovať odbornú prípravu.

Cieľ projektu

- Vypracovanie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN.
- Pilotné vzdelávacie aktivity.

Prínos projektu

- 173 zamestnancov absolvuje pilotné vzdelávanie.
- Zvýšená kvalita výkonu kompetencií miestnych samospráv zabezpečovanými týmito zamestnancami – prospech pre občana.
- Výstupy Stratégie:

Stratégia sa po prijatí Konferenciou ZO RVC Martin stane oficiálnym strategickým dokumentom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov pre 231 členov združenia.

Realizácia projektu

- Garant administratívneho a inštitucionálneho zabezpečenia projektu ZO RVC MARTIN.
- Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj
- Trvanie projektu apríl 2009 – november 2010.

Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít

Názov kurzu Termín konania Počet kurzov Počet účastníkov Ženy Muži
Základy efektívnej komunikácie, facilitácie a prezentácie v podmienkach samosprávy (3 dni - 24 hodín) 17.5.2010 - 11.6.2010 10 162 130 32
Angličtina pre pracovníka miestnej samosprávy (110 hodín) 8.6.2010 - 29.10.2010 7 117 93 24
Základné vedomosti a zručnosti zamestnanca miestnej samosprávy (5 dní - 40 hodín) 16.8.2010 - 15.10.2010 10 146 120 26
IKT zručnosti pre pracovníka miestnej samosprávy (4 dni - 32 hodín) 1.6.2010 - 9.9.2010 14 161 130 31
Správa miestnych daní (5 dní - 40 hodín) 6.9.2010 - 10.9.2010 1 15 15 0
Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v podmienkach miestnej samosprávy (3 dni - 24 hodín) 16.8.2010 - 18.8.2010 1 15 13 2
Ekonomika a účtovníctvo v miestnej samospráve (5 dní - 40 hodín) 28.6.2010 - 8.7.2010 1 16 16 0
Vedúci pracovník v miestnej samospráve (5 dní - 40 hodín) 9.9.2010 - 6.10.2010 1 15 8 7
 

 

Rozpočet projektu (pdf, 94kB)

 

Záverečná konferencia projektu – 25. november 2010, Rajec, 99 účastníkov.
Prezentácie zo záverečnej konferencie (pdf, 1MB)

Fotogaléria