ŠKOLENIA

Ekonómky obce 2 dni-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí

pridané: 23.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016.
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 • Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
 • Transfery - podstata, účtovanie
 • Lektor: Ing. Mária Kasmanová
 • Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.

Termín:  26.09.2016

Ekonómky obce 3 dni-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí

pridané: 23.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016.
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 • Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
 • Transfery - podstata, účtovanie

 • Lektor: Ing. Mária Kasmanová
 • Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.

Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Tvorba rozpočtu obce

Termín:  26.09.2016

Starostovia 2 dni-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí

pridané: 23.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
 • Efektívna administratíva

Termín:  26.09.2016

Starostovia 3 dni-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí

pridané: 23.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
 • Efektívna administratíva
 • Tvorba rozpočtu obce

Termín:  26.09.2016

RO,PO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC

pridané: 23.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2016.
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 • Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
 • Transfery - podstata, účtovanie
 • Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly

Termín:  27.09.2016

Efektívna organizácia práce na obecnom úrade

pridané: 22.06.2016, Martin, kategória: iné podujatia

Seminár pre malý záujem zrušený!!!!
 • Ako úspešne zvládať svoj osobný a pracovný život /“Manažment života“/
 • Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku /“Manažment času“/
 • Komunikácia ako pracovný nástroj /“Manažment vzťahov“/
 • Imidž seba a organizácie

Termín:  29.09.2016

Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve

pridané: 09.06.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Základné poznatky o zmluvách ako prameňoch záväzkov.
 • Náležitosti zmlúv, podmienky platnosti.
 • Rizikové a podceňované prvky pri tvorbe zmlúv.
 • Prehľad o typoch zmlúv v Občianskom a v Obchodnom zákonníku.
 • Netypové (innominátne) zmluvy.
 • Príprava a zvládnutie úspešného vyjednávania o podmienkach zmluvy.

Termín:  04.10.2016

Aplikácia právnych predpisov v praxi materskej školy

pridané: 09.06.2016, Martin, kategória: jednodňové legislatívno-informačné

Seminár sa zameria na oboznámenie sa s aktuálnymi zmenami vo všeobecne záväzných právnych predpisoch so zameraním na materské školy. Lektorka bude venovať pozornosť aktuálnym témam súvisiacim s riadením materských škôl, zodpovednosťou riaditeľov za výchovu a vzdelávanie ako aj vybranými kompetenciami zriaďovateľov materských škôl. Budeme sa venovať aj vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie, prevádzke materskej školy, osobitostiam zriadenia a fungovania základnej školy s materskou školou. Ozrejmíme kompetencie rady školy a zriaďovateľa materskej školy vo vzťahu k ustanoveniu rady školy. Vytvoríme dostatočný časový priestor na odpovede na aktuálne otázky z praxe.
 • Odborné riadenie materských škôl – platný právny stav.
 • Aktuálne problémy materských škôl a ich riešenie.
 • Odpovede na aktuálne otázky.

Termín:  06.10.2016

HK 3 dni-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

pridané: 28.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Verejné obstarávanie po novele zákona
Postavenie hlavných kontrolórov z pohľadu:
 • Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
 • dovolenky
 • pracovného času
 • tvorby a čerpanie sociálneho fondu
 • Doplnkového dôchodkového sporenia
 • odvodov do SP a ZP

Zákonné pravidlá ako zverejňovať povinné informácie na internete (2. časť - praktické príklady z praxe)
Efektívna organizácia práce na obecnom úrade

Termín:  10.10.2016

HK 2 dni-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

pridané: 28.06.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Verejné obstarávanie po novele zákona
Postavenie hlavných kontrolórov z pohľadu:
 • Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
 • dovolenky
 • pracovného času
 • tvorby a čerpanie sociálneho fondu
 • Doplnkového dôchodkového sporenia
 • odvodov do SP a ZP

Termín:  10.10.2016

BB-Inventarizácia majetku, záväzku a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva

pridané: 08.09.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Zákon o účtovníctve.
 • Proces inventarizácie – príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
 • Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve.
 • Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve.
 • Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov.
 • Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov.
 • Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie.
 • Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD.
 • Diskusia.

Termín:  13.10.2016

Zákonník práce a zákon 553/2001 o odmeňovaní vo verejnej správe

pridané: 05.09.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Zákonník práce a súvisiace kľúčové zákony v práci mzdovej účtovníčky
 • Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení, zdravotnom poistení, zákone o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 • Postavenie starostov obcí a primátorov miest, prednostov, zástupcov starostov a primátorov
 • Postavenie hlavných kontrolórov

Termín:  18.10.2016

Prevencia proti vyhoreniu

pridané: 07.09.2016, Martin, kategória: praktické kurzy

 • Syndróm vyhorenia – teoretická časť.
 • Zistenie skutočností v akom štádiu sa nachádzate – praktické cvičenie.
 • Hoganov dotazník osobnostného štýlu.
 • Osobnostný program – Rozhodovanie.
 • Tvorba vlastného profilu osobnosti.
 • Príznaky syndrómu vyhorenia.
 • Fázy syndrómu vyhorenia.
 • Syndróm vyhorenia a iné psychické stavy.
 • Príčiny syndrómu vyhorenia.
 • Zvládanie syndrómu vyhorenia /prevencia, liečba/.
 • Duševná hygiena a správna životospráva.
 • Relaxačné techniky.

Termín:  20.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenia - Aktuálne problémy a ich riešenia

pridané: 10.08.2016, Martin, kategória: jednodňové legislatívno-informačné

 • Druhy všeobecne záväzných nariadení obce pri výkone samosprávy a výkone štátnej správy.
 • Rozdiel medzi VZN a interným normatívnym aktom obce - ktoré predpisy obce prijímať ako VZN a ktoré ako interné smernice.
 • Procesný postup obce pri prijímaní VZN - najčastejšie nedostatky.
 • VZN o miestnych daniach- aktuálne problémy.
 • VZN o zákaze alkoholu - aktuálne problémy.
 • VZN o používaní pyrotechniky – aktuálne problémy.
 • VZN o chove zvierat - aktuálne problémy.
 • Aktuálna judikatúra súdov k problematike VZN.
 • Protest prokurátora proti VZN a spôsob jeho vybavenia obecným zastupiteľstvom.

Termín:  20.10.2016

24.-25.10.16-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR

pridané: 02.09.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Na tento termín už neprihlasujeme, obsadená kapacita!!!
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z . ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách – legislatívny proces.
 • Elektronické služby matriky- poznatky z aplikačnej praxe.
 • CISMA – požiadavky, zápisy matričných udalostí do IS.
 • „Kalendárová komisia“ pri MK SR – uznesenie vlády SR č. 86/2016.
 • Uzavretie manželstva cudzinca na území SR – platnosť listín vydaných ZÚ domovského štátu cudzinca /Usmernenie č. 3/2016/.
 • Životné situácie a ich riešenie na matričnom úrade.
 • Zmena pohlavia, zápis osobných údajov na základe lekárskeho potvrdenia, vyššie overenie cudzojazyčných matričných listín – usmernenie výkonu uvedenej agendy.
 • Elektronizácia zápisov do osobitnej matriky.
 • Osobitná matrika – aktuálne problémy.
 • Diskusia, rôzne.

 • Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o mene a priezvisku
 • Štátne občianstvo SR (zák. NR SR č. 40/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Termín:  24.10.2016

26.-27.10.16-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR

pridané: 02.09.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

Z dôvodu malej kapacity voľných miest, prihlasovanie obnovíme 29.9.2016. Ďakujeme za pochopenie.
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z . ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách – legislatívny proces.
 • Elektronické služby matriky- poznatky z aplikačnej praxe.
 • CISMA – požiadavky, zápisy matričných udalostí do IS.
 • „Kalendárová komisia“ pri MK SR – uznesenie vlády SR č. 86/2016.
 • Uzavretie manželstva cudzinca na území SR – platnosť listín vydaných ZÚ domovského štátu cudzinca /Usmernenie č. 3/2016/.
 • Životné situácie a ich riešenie na matričnom úrade.
 • Zmena pohlavia, zápis osobných údajov na základe lekárskeho potvrdenia, vyššie overenie cudzojazyčných matričných listín – usmernenie výkonu uvedenej agendy.
 • Elektronizácia zápisov do osobitnej matriky.
 • Osobitná matrika – aktuálne problémy.
 • Diskusia, rôzne.

 • Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o mene a priezvisku
 • Štátne občianstvo SR (zák. NR SR č. 40/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Termín:  26.10.2016

BB-Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

pridané: 19.09.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO
 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti
 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO
 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce
 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.
 • Zámery a ciele programového rozpočtu.
 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.
 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.
 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce
 • Diskusia.

Termín:  02.11.2016

Miestne dane a poplatky

pridané: 09.09.2016, Martin, kategória: jednodňové legislatívno-informačné

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a poplatku
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe, správa miestnych daním a poplatku podľa daňového poriadku
 • Nové právne úpravy – so zameraním na obce (novela daňového poriadku, miestny poplatok za rozvoj).

Termín:  03.11.2016

RŠ 2 dni-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov

pridané: 05.09.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
 • Riadenie ZŠ a MŠ a činnosť Rady školy

Termín:  07.11.2016

RŠ 3 dni-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov

pridané: 05.09.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
 • Riadenie ZŠ a MŠ a činnosť Rady školy
 • Syndróm vyhorenia a prevencia, relaxačné techniky

Termín:  07.11.2016

Dane 3 dni-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva

pridané: 05.09.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Miestne dane - praktické problémy a aktuálne legislatívne zmeny
 • Syndróm vyhorenia a prevencia, relaxačné techniky

Termín:  07.11.2016

Dane 2 dni-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva

pridané: 05.09.2016, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Miestne dane - praktické problémy a aktuálne legislatívne zmeny

Termín:  07.11.2016

Rétorika v podmienkach samosprávy

pridané: 07.09.2016, Martin, kategória: praktické kurzy

 • Komunikácia a komunikačné procesy v samospráve.
 • Základné pravidlá modernej rétoriky.
 • Úskalia praktickej rétoriky ako problém.
 • Príprava prejavu na verejnú prezentáciu.
 • Rady ako rečniť a nespanikáriť. (Príklady z praxe).
 • Chyby rétorov a ako im predchádzať.
 • Analýza možných neúspechov.

Termín:  11.11.2016

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a ich kontrola

pridané: 08.09.2016, Martin, kategória: jednodňové legislatívno-informačné

 • Príslušná legislatíva.
 • Podmienky poskytovania dotácií.
 • Všeobecne záväzné naradenie (VZN).
 • Komu môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu.
 • Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií.
 • Kontrola čerpania dotácií.
 • Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií.
 • Najčastejšie nedostatky na úseku poskytovania dotácií.
 • Návratné finančné výpomocí.
 • Príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce.
 • Príklady riešenia financovania ďalších aktivít v obci.
 • Tvorba zdrojov obce na poskytovanie transferov z rozpočtu obce.

Termín:  15.11.2016

Mzdová účtovníčka pred koncom roku 2016

pridané: 19.09.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2017
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2017
 • Zrážky zo mzdy zamestnanca ... z pohľadu
 • Dôchodkové dávky
 • Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej oblasti
 • Príprava na bezproblémové ročné zúčtovanie dane za rok 2016
 • Zmeny týkajúce sa miezd od 1.1.2017 v zákonoch

Termín:  22.11.2016

Evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie a likvidácia majetku, ochrana majetku a inventarizácia majetku

pridané: 19.09.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Vymedzenie majetku
 • Právna ochrana majetku, zodpovednosť za škodu na majetku
 • Hmotná zodpovednosť zamestnanca a zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
 • Evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie a likvidácia majetku
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky

Termín:  24.11.2016

Susedské spory v obci (§3, §5 a §127 Občianskeho zákonníka)

pridané: 09.09.2016, Martin, kategória: jednodňové odborno-konzultačné

 • Občianskoprávne vzťahy
 • Vlastnícke právo
 • Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)
 • Neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka
 • Nepovolená stavba v zmysle stavebného zákona
 • Vecné bremená
 • Ochrana susedských práva a riešenie susedských sporov obcou

Termín:  29.11.2016

Komunikácia ako pracovný nástroj v podmienkach samosprávy

pridané: 06.07.2009, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Sebapoznanie a sebaanalýza
 • Zásady spätnej väzby
 • Komunikačné bariéry
 • Komunikačné poruchy a zlozvyky
 • Základy efektívnej komunikácie na pracovisku
 • IMIDŽ jednotlivca a organizácie
 • Praktické cvičenia

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy /

pridané: 06.07.2009, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Zmysel a sebarealizácia v osobnom a pracovnom živote
 • Určovanie vlastných priorít a cieľov
 • Základné pravidlá organizovania a plánovania času
 • Nástroje riadenia a plánovania času
 • Techniky efektívnej práce vo vzťahu k telefonátom, návštevám, poradám...
 • Zdroje energie a odbúravanie stresu
 • Praktické cvičenia

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Podvojné účtovníctvo pre obce, VÚC a ich RO a PO

pridané: 27.01.2010, Martin, kategória: akreditované kurzy

 • Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník…
 • Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie.
 • Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi.
 • Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi.
 • Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
 • Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
 • Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /.

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Sociálno-psychologický výcvik - Sebapoznanie a poznanie iných

pridané: 05.08.2011, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Sebapoznanie a sebaanalýza /zásady spätnej väzby v skupine/
 • Stratégia rozvoja osobného a pracovného života
 • Príčiny a zdroje stresu
 • Zvládanie negatívnych emočných stavov
 • Komunikačné poruchy a zlozvyky
 • Hľadanie zdrojov energie
 • Základy duševnej hygieny
 • Relaxačné techniky, hry a testy

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Mediácia - alternatíva riešenia konflitku

pridané: 05.08.2011, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • použiteľné cesty riešenia konfliktov (tradičné a alternatívne)
 • prínosy alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov
 • prečo sú konflikty legitímne a z čoho pramenia
 • zmena tradičného nazerania na konflikty
 • rozlíšenie postojov a záujmov pre určenie východiska z konfliktu
 • mediácia – cesta ako pomôcť v konflikte iných osôb

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Riešenie konfliktných situácií komunikačnými metódami

pridané: 05.08.2011, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • riešenie konfliktov súdnou cestou a jeho dôsledky
 • mimosúdne možnosti riešenia konfliktov
 • prečo vznikajú konflikty
 • čo konflikt vyhrocuje a čo ho zmierňuje
 • agresívne, pasívne, asertívne a manipulatívne správanie
 • rozlíšenie postojov a záujmov pre určenie východiska z konfliktu
 • princípy efektívneho vyjednávania
 • ako pomôcť v konflikte iných osôb
 • pozvánka na tréning v riešení konfliktných situácií

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Ako úspešne zvládať a kontrolovať svoj osobný a pracovný život /Life manažment - od identity k integrite/

pridané: 14.03.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Sebapoznanie a súčasný životný štýl /Identita/
 • Pyramída produktivity
 • Vystúpenie zo zóny pohody
 • Nové rituály v živote v oblastiach: energie, priestoru, času, vzťahov a plánovania cieľov
 • Sebahodnotenie a nový životný štýl /Integrita/

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Efektívny marketing pre mestá a obce v rámci cestovného ruchu

pridané: 14.03.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Charakteristika marketingu a špecifiká marketingu CR
 • Cestovný ruch, vidiecky turizmus a agroturistika
 • Marketing územnej samosprávy v CR
 • Trendy v CR a úloha samosprávy
 • Využitie nástrojov marketingu CR pre rozvoj obcí a regiónov
 • Efektívny marketing cestovného ruchu v podmienkach Žilinského kraja
 • Zákon o podpore CR (vstúpi v platnosť od 1.12.2011) a samospráva

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Finančný manažment projektov

pridané: 14.03.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Štruktúra a obsahová náplň projektov s dôrazom na finančnú časť
 • Podstata finančného manažmentu projektov
 • Štruktúra finančných zdrojov s možnosťou využitia pre regionálny rozvoj
 • Štrukturálne fondy EÚ
 • Mechanizmus poskytovania nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov
 • Oprávnené náklady, členenie, podmienky zdokumentovania
 • Podkladové veličiny k finančnému manažmentu, dane, mzdy, odvody
 • Finančné výkazy – štruktúra, previazanosť, cash-flow
 • Základné ukazovatele finančnej analýzy využívané pri finančnom manažmente projektov

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Marketing v modernej samospráve

pridané: 14.03.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • História a charakteristika marketingu
 • Miesto marketingu v regionálnom a miestnom rozvoji
 • Marketing a slovenská samospráva
 • Marketing územia, regionálny a miestny marketing
 • Využitie marketingového mixu pre rozvoj obcí a regiónov
 • Marketingová komunikácia v samospráve
 • Regionálny a miestny marketing v európskych súvislostiach

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Rétorika v podmienkach samosprávy

pridané: 14.03.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Komunikácia a komunikačné procesy v samospráve.
 • Základné pravidlá modernej rétoriky.
 • Úskalia praktickej rétoriky ako problém.
 • Príprava prejavu na verejnú prezentáciu.
 • Rady ako rečniť a nespanikáriť. (Príklady z praxe).
 • Chyby rétorov a ako im predchádzať.
 • Analýza možných neúspechov.

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Prevencia proti vyhoreniu

pridané: 13.04.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Syndróm vyhorenia – teoretická časť
 • Zistenie skutočností v akom štádiu sa nachádzate – praktické cvičenie
 • Hoganov dotazník osobnostného štýlu
 • Osobnostný program – Rozhodovanie
 • Tvorba vlastného profilu osobnosti
 • Príznaky syndrómu vyhorenia
 • Fázy syndrómu vyhorenia
 • Syndróm vyhorenia a iné psychické stavy
 • Príčiny syndrómu vyhorenia
 • Zvládanie syndrómu vyhorenia /prevencia, liečba/
 • Duševná hygiena a správna životospráva
 • Relaxačné techniky

Termín:  Nie je zatiaľ určený

Manažér v miestnej samospráve

pridané: 28.11.2012, Martin, kategória: otvorené (neakreditované) kurzy

 • Manažér, jeho postavenie, štýl práce a predpoklady na plnenie funkcie v samospráve a v jej orgánoch.
 • Systémy manažérskeho riadenia v samospráve.
 • Ovplyvňovanie výkonnosti pracovníkov.
 • Manažérsky pohľad na makro a mikroriadenie v personálnom riadení v rámci obmedzených možností samosprávy.
 • Hodnotenie a odmeňovanie v manažérskej praxi ako nástroj riadenia.
 • Sebariadenie a sebarozvoj manažéra v samospráve ako program osobného rozvoja.
 • Termín:  Nie je zatiaľ určený

  Kontrolná činnosť v samospráve II. stupeň

  pridané: 25.09.2014, Martin, kategória: akreditované kurzy

  • Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
  • Finančná kontrola
  • Majetok obce a hospodárenie s ním
  • Verejné obstarávanie v praxi
  • Pracovno-právne vzťahy
  • Miestne dane
  • Hospodárenie organizácií zriadených obcou

  Termín:  Nie je zatiaľ určený

  Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov

  pridané: 18.05.2015, Martin, kategória: akreditované kurzy

  • Právna úprava miestnej samosprávy v Ústave SR a v zákonoch; Postavenie obce, jej územia a obyvatelia; Samospráva obce
  • Všeobecne záväzné nariadenia; Výkon samosprávy obce
  • Orgány obce a zodpovednosť orgánov obce za škodu
  • Poslanec; Spolupráca obcí

  Termín:  Nie je zatiaľ určený

  Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy

  pridané: 18.05.2015, Martin, kategória: akreditované kurzy

  • Základné zásady správneho konania
  • Správne orgány; Vylúčenie zamestnancov – predpojatosť; Účastníci konania a zúčastnené osoby, zastupovanie
  • Priebeh konania
  • Rozhodnutie; Odvolacie konanie; Mimoriadne opravné prostriedky; Výkon rozhodnutia
  • Praktické cvičenie

  Termín:  Nie je zatiaľ určený

Odborní pracovníci RVC Martin

Dušan GalloMonika TomkováMonika ŠenšelováLenka Šenšelová

Vyhľadávanie

Anketa

Páči sa Vám naša stránka ?


áno - 35%
6106 hlasov

nie - 32%
5629 hlasov

minule to bolo lepšie - 32%
5632 hlasov

spolu: 17367 hlasov

Kontakty na pracovníkov

 • Gallo Dušan, PhDr.

  riaditeľ RVC
  e-mail: gallo@rvcmartin.sk
  tel:043/4303614, 043/4132958, 043/4204259

 • Tomková Monika,Mgr.

  manažér vzdelávania
  e-mail: tomkova@rvcmartin.sk
  tel:043/4132958, 043/4204 276,
  0908 939 308

 • Šenšelová Monika

  administratívno - ekonomický pracovník
  e-mail: rvc@rvcmartin.sk
  tel: 043/4132958, 043/4204 276,
  0918 391 855

 • Šenšelová Lenka

  sekretárka
  e-mail: senselova@rvcmartin.sk
  tel:043/4132958, 043/4204276,
  0918 391 862

ÚDAJE ZORVC MARTIN:

 • ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

  Nám. S. H. Vajanského 1
  036 01 Martin

  IČO: 31938434
  DIČ: 2020604443

  Bankové spojenie:
  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Martin
  IBAN číslo účtu:
  SK92 5600 0000 0002 0164 3002

Aktuálne fotografie

foto zo školeniafoto zo školeniafoto zo školeniafoto zo školeniafoto zo školeniafoto zo školenia

Počítadlo návštev, napíšte nám